Pozvánky

Pozvánka

Pozvánka

Vážené dámy, páni, milí priatelia,

termín ďalšieho vážneho merania politických síl – volieb do regionálnej samosprávy sa už značne priblížil. Príďte, preto prosím podporiť našich koaličných kandidátov na poslancov do zastupiteľstva za stranu SMER – SD a KDH ako aj Milana Belicu – kandidáta na predsedu NSK na predvolebný míting, ktorý sa uskutoční 6.11.2013 o 17:00 hod. vo veľkej zasadačke na Mestskom úrade v Nitre.

Kandidátov príde podporiť predseda vlády Robert Fico, ako aj ďalší významní hostia.

Pre všetkých sme pripravili kultúrny program v podaní skupiny DUO RYTMUS a samozrejme aj tradičné občerstvenie.

Pozvánka

Pozvánka

Pozvánka

Pozvánka

Program podujatia

 

Pozvánka

Pozvánka

Pozvánka

 

Pozvánka na Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 68. výročia oslobodenia mesta Nitry

 

Pozvánka na oslavu MDŽ

 

 

 
Pozvánka

 

 

 

Volebné posolstvo snemu strany SMER – sociálna demokracia, Košice 10. decembra 2011

Úvod

SMER – sociálna demokracia sa uchádza v nasledujúcich voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky o dôveru veľkého počtu ľudí.  Chce zohrávať rozhodujúcu úlohu pri formovaní nového vládneho kabinetu na volebné obdobie 2012 – 2016. Svoje ciele jasne a podrobne formuluje v Programovom zameraní pre volebné obdobie 2012 – 2016, ktoré vychádza z vládnych skúseností rokov 2006 – 2010 a prešlo diskusiou v okresných a krajských straníckych štruktúrach.

SMER – sociálna demokracia ponúka pre nasledujúce roky stredo-ľavú alternatívu stabilného vývoja Slovenska.  Sme presvedčení, že ľudia po nevydarenom dvadsaťmesačnom experimente so širokou pravicovou koalíciou a v období príchodu ďalšej vlny krízy potrebujú a zaslúžia si istoty. Takáto alternatíva pre Slovensko si vyžaduje:

  1. stabilný politický systém
  2. vládne štruktúry orientované na európske hodnoty
  3. štát, ktorý zasahuje, reguluje a chráni
  4. ozdravovanie verejných financií, nové príjmy, podporu hospodárskeho rastu
  5. skutočný sociálny dialóg, solidaritu a krízové rozhodovanie.

Stabilný politický systém

Bez stability politických štruktúr nie je možné zvládnuť ani turbulentné vonkajšie prostredie ani odstraňovať negatívne dôsledky pravicového vládnutia od júla 2010. Politická stabilita je elementárnym predpokladom realizácie vládneho programu.

SMER – sociálna demokracia, napriek tomu, že je opozičnou stranou, významnou mierou prispel k stabilite Slovenska po  páde pravicovej vlády. Podpora pre Euroval, hľadanie ústavných riešení fungovania štátu po odvolaní vlády, aktívna úloha pri spracovaní a schválení ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti stanovujúceho maximálnu výšku verejného dlhu alebo vytvorenie podmienok na schválenie štátneho rozpočtu na rok 2012 – to sú jednoznačné dôkazy, že bez silných a konsolidovaných politických strán sa Slovensko nemôže pohnúť dopredu. Nová vláda musí mať pozitívny cieľ – pomáhať Slovensku a dávať ľuďom istoty. Nemôže byť vytvorená len na odpore k jednému alebo viacerým politickým stranám. SMER – sociálna demokracia uprednostňuje stabilnú vládnu koalíciu, ktorú by predstavoval čo najmenší počet hodnotovo vybavených a medzinárodne akceptovateľných subjektov.

Vládne štruktúry orientované na európske hodnoty

SMER – sociálna demokracia je presvedčený, že Európska únia a členstvo v Eurozóne, napriek súčasným krízovým javom, zostávajú základným prostredím určujúcim každodennú realitu Slovenska a jeho občanov. Byť v Európskej únii pre nás znamená cítiť sa bezpečne politicky, ekonomicky a sociálne. Byť protieurópsky ohrozuje samotnú existenciu Slovenskej republiky.

Schopnosť garantovať európsku orientáciu považuje SMER – sociálna demokracia za základný predpoklad spolupráce politických strán na Slovensku bez ohľadu na ich hodnotové vybavenie. Ignorovanie tohto predpokladu viedlo k pádu pravicovej vlády,  k nestabilnej politickej situácii a k znefunkčneniu vládneho kabinetu, čo spôsobuje obrovské škody krajine a ľuďom. SMER – sociálna demokracia upozorňuje na nebezpečenstvá, ktoré so sebou prinášajú politickí dobrodruhovia a avanturisti neváhajúci prijať akékoľvek rozhodnutie proti záujmom Slovenska a celej Európskej únie s jediným cieľom – politicky sa zviditeľniť.

SMER – sociálna demokracia je pripravený zúčastniť sa na sprísňovaní finančnej disciplíny všetkých členských štátov Európskej únie a Eurozóny. Chceme zachovanie našej spoločnej meny -Eura. V prípade účasti v novej vláde budeme pri prijímaní vážnych protikrízových rozhodnutí na európskej úrovni vyžadovať zachovanie vyváženého stavu medzi spoločnými záujmami Európskej únie, jej dominantných členských štátov a obhajobou národných a štátnych záujmov Slovenskej republiky.

 

Štát, ktorý zasahuje, reguluje a chráni

SMER – sociálna demokracia presadzuje posilnenie rozsahu, obsahu a intenzity činnosti štátu, ktorého základné funkcie boli za posledných osemnásť mesiacov neprimerane oslabované. SMER – sociálna demokracia odmieta filozofiu „trh všetko vyrieši“. Tento prístup vedie len k ďalšiemu prehlbovaniu nerovnosti medzi ľuďmi a regiónmi. Výsledkom pravicového vládnutia za rok a pol je väčšia chudoba chudobných a väčšie bohatstvo bohatých.

Návrat istôt ľuďom vyžaduje posilniť schopnosť štátu intervenovať do ekonomických a finančných procesov s cieľom odstraňovať dôsledky krízy. SMER – sociálna demokracia využije všetky svoje skúsenosti z krízového riadenia v rokoch 2009 – 2010 a z intervenčných opatrení.

Návrat istôt ľuďom vyžaduje zvýrazniť regulačnú funkciu štátu predovšetkým s cieľom garantovať ľuďom bezpečné a cenovo stabilné energie a chrániť ich pred neodôvodnenými cenovými skokmi.

Návrat istôt ľuďom vyžaduje posilniť sociálnu – ochrannú funkciu štátu. SMER – sociálna demokracia neponechá ľudí napospas dôsledkom pravicového vládnutia spojeného so zdražovaním a znižovaním sociálneho štandardu a ďalšej vlny krízy. Sociálna – ochranárska funkcia štátu bude v rokoch 2012 – 2016 konfrontovaná predovšetkým vysokou mierou nezamestnanosti, nárastom chudoby a sociálnej nerovnosti a zásadnými výzvami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Štát je zodpovedný za sociálnu únosnosť trhových mechanizmov a preto musí aktívne znižovať sociálne napätie spravodlivejšou distribúciou spoločenských ziskov a nákladov.

Ozdravovanie verejných financií, nové príjmy, podpora hospodárskeho rastu

Slovensko potrebuje zvýšiť príjmy, aby mohlo pri  ozdravovaní verejných financií plniť úlohu efektívneho sociálneho štátu.

SMER – sociálna demokracia plne rešpektuje nevyhnutnosť ozdravovania verejných financií. Náš postoj k ústavnému zákonu o rozpočtovej zodpovednosti je dôkazom serióznosti našich úmyslov. Slovensko ale nemôže ísť pri ozdravovaní financií len cestou zdražovania, škrtov vo verejných výdavkoch a obmedzenia verejných investícií. Výsledkom budú síce dobré štatistické ukazovatele,  ale sprevádzané narastajúcou chudobou, nezamestnanosťou a zastaveným hospodárskym rastom.

SMER – sociálna demokracia má odvahu pred parlamentnými voľbami v marci 2012 vyhlásiť, že je pripravený vyššie zdaniť príjmy a zisky bohatých a silných. Nemáme záujem získavať príjmy zvyšovaním dane z pridanej hodnoty. Voči ľuďom s nízkymi a strednými príjmami, ktorí všetky peniaze míňajú na základné životné potreby a ktorí predstavujú absolútnu väčšinu občanov Slovenska, by to bolo nespravodlivé.  Osobitne sa zameriame na finančný a bankový sektor dosahujúci nemorálne vysoké zisky aj v krízovom období. Plne podporujeme zavedenie dane z finančných transakcií v legislatíve Európskej únie. Pre SMER – sociálnu demokraciu je neprijateľné požadovať účasť na odstraňovaní dôsledkov pravicového vládnutia a krízy len od slabých a bohatých chrániť. Opätovne budeme hľadať ústavnú cestu na zákaz zisku zdravotných poisťovní, ktorý tvoria z verejných zdrojov určených na krytie výdavkov zdravotnej starostlivosti.

SMER – sociálna demokracia nemôže akceptovať hazard s čerpaním zdrojov z fondov Európskej únie, ktorý za posledných osemnásť mesiacov predvádza končiaca pravicová vláda. Je neprijateľné, aby bol deficit za rok 2011 znižovaný zdrojmi, ktoré mali byť použité na povinné spolufinancovanie eurofondov. SMER – sociálna demokracia je pripravený prijať krízové opatrenia a krízový režim, aby zabránil hroziacemu nevyčerpaniu miliárd Eur z fondov Európskej únie na projekty na území Slovenska.

SMER – sociálna demokracia odmieta robiť hospodársku, finančnú a sociálnu politiku, ktorá vedie k zastaveniu hospodárskeho rastu s katastrofálnymi dôsledkami na príjmy štátu. Rešpektujeme existenciu krízových javov v európskom priestore, ktoré výrazne ovplyvňujú slovenský hospodársky priestor. Preto SMER – sociálna demokracia, po skúsenostiach z rokoch 2008 – 2010, bude stimulovať ekonomiku kombináciou verejných a privátnych investícií do výstavby diaľnic, atómových elektrární, širokorozchodnej železnice a nájomného bývania.

SMER – sociálna demokracia nemá záujem, ako v rokoch 2006 – 2010, privatizovať cenný štátny majetok. Sme pripravení podporovať projekty veľkých spoločných podnikov.

 

Skutočný sociálny dialóg, solidarita a krízové rozhodovanie

Stredo-ľavá alternatíva stabilného vývoja Slovenska a istôt pre jeho občanov vyžaduje okrem dôsledného sociálneho dialógu aj komunikáciu so všetkými zložkami spoločnosti.  SMER – sociálna demokracia pripomína formy a obsah krízového riadenia krajiny v rokoch 2009 – 2010 za účasti širokého spektra subjektov od zamestnávateľov, cez odbory, územnú samosprávu, profesné združenia, finančný sektor až po opozíciu. Krízová rada prijímala rozhodnutia všeobecne akceptovateľné, čo umožňovalo vláde ich rýchlu realizáciu. SMER – sociálna demokracia je pripravený v prípade vstupu do novej vlády okamžite iniciovať vznik podobnej krízovej štruktúry riadenia. Štandardný sociálny dialóg sme pripravení rozšíriť o intelektuálne vrstvy a predstaviteľov najvýznamnejších cirkví. Komunikácia vlády na tejto úrovni vytvára predpoklady pre súdržnosť spoločnosti a optimálne rozhodovanie v zložitých krízových podmienkach. Skutočný sociálny dialóg a úspešné krízové riadenie bude možné len vtedy, ak sa ich ideovou bázou stane presadzovanie hodnôt spoločenského záujmu, solidarity a súdržnosti spoločnosti, ktoré budú nadradené sebeckému materiálnemu prospechu jednotlivca alebo úzkych skupín na úkor všetkých ostatných.

Záver

Pravicové vládnutie od júla 2010 do decembra 2011 skončilo veľkým fiaskom. Najvyššia nezamestnanosť za posledné roky, zdražovanie, pokles reálnych miezd, zastavenie hospodárskeho rastu, prudké zadlžovanie, neschopnosť a neochota z dôvodu blížiacich sa volieb ozdravovať verejné financie. Pravicová vláda sa rozpadla pri prvom vážnejšom rozhodnutí týkajúcom sa krízy. Široká pravicová koalícia zložená zo šiestich subjektov na princípe odporu proti SMERU – sociálna demokracia sa ukázala ako najhoršie riešenie pre Slovensko. Napriek tomuto stavu SMER – sociálna demokracia odmietol politiku „čím horšie, tým lepšie“ a nezostal v nečinnosti očakávajúc parlamentné voľby v marci 2012. Svojou vnútornou konsolidovanosťou a jasnými postojmi v posledných dvoch mesiacoch výrazne prispel k stabilizácii mimoriadne otraseného politického systému.

SMER – sociálna demokracia ponúka svoje skúsenosti z  vládnutia z rokov 2006 – 2010, ponúka svoj silný sociálny rozmer a odvahu púšťať sa do veľkých projektov. SMER – sociálna demokracia nechce strašiť verejnosť zlými správami, čo je u mnohých politických strán rozpadnutej vládnej koalície obsahom ich politickej činnosti. Chceme ľuďom vrátiť istotu a vieru, že na Slovensku sa oplatí žiť aj pracovať.

10. marca 2012 budú mať ľudia na Slovensku jednoduchú voľbu. Môžu si opäť vybrať pravicový „zlepenec“ odkázaný aj na politických dobrodruhov a nepredvídateľné účelové politické subjekty. Čo takáto politika s jediným cieľom – eliminovať najsilnejšiu politickú stranu – prináša, mali možnosť ľudia vidieť za posledných osemnásť mesiacov. Alebo siahnu po stabilite, skúsenostiach a najmä istotách. Tie si ľudia zaslúžia najviac.
 

 

  
Best joomla templates, professional web hosting.